Konkurs organizowany w ramach projektu „Współpraca partnerska narzędziem aktywnego obywatelstwa (Act4T), realizowanego w ramach programu Europa dla Obywateli. Termin nadsyłania zgłoszeń został przesunięty i upływa 28 czerwca 2013r.

UWAGA! W związku z przedłużonym do dnia 28.06.2013 terminem nadsyłania filmów, ogłoszenie wyników 1 etapu konkursu nastąpi dnia 15 lipca 2013 r.

English below

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator: Organizatorem konkursu jest Związek Miast Polskich, we współpracy z Czeskim Związkiem Miast i Gmin, Słowackim Związkiem Miast i Gmin, Niemiecką Sekcją Rady Gmin i Regionów Europy, Francuską Sekcją Rady Gmin i Regionów Europy, Siecią Sweden – Emilia Romagna, w ramach projektu „Współpraca partnerska narzędziem aktywnego obywatelstwa (Act4T)”, realizowanego ze środków Komisji Europejskiej, w ramach programu Europa dla Obywateli – środki wsparcia.

2. Tytuł: „Współpraca międzynarodowa gminy z perspektywy młodych mieszkańców”

3. Cel: Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania aktywnością międzynarodową samorządu wśród młodzieży mieszkającej na danym terenie oraz pozyskanie jej opinii na temat tej części działalności gminy. Forma konkursu, tj. realizacja krótkiego materiału filmowego, powinna motywować młodych ludzi do aktywnego zaangażowania się w życie obywatelskie.

4. Adresaci konkursu: Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół średnich, studenci oraz młodzież uczęszczająca na różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne – artystyczne lub poświęcone szeroko rozumianej tematyce europejskiej, nie zajmujący się profesjonalnie realizacją materiałów filmowych, w wieku od 16 do 25 lat. Zaproszenie do konkursu dystrybuują partnerzy projektu „Współpraca partnerska jako narzędzie aktywnego obywatelstwa” (Act4T). Konkurs obejmuje kraje, na których terytorium realizowana jest statutowa działalność partnerów projektu (Polska, Niemcy, Francja, Czechy, Słowacja, Włochy, Szwecja).

5. Forma i charakterystyka utworu: Przedmiotem konkursu „Współpraca międzynarodowa gminy z perspektywy młodych mieszkańców” jest realizacja materiału filmowego „Europa z gminą, gmina z Europą”. Film ma być rezultatem autorskiej obserwacji i/lub refleksji przedstawicieli młodego pokolenia mieszkańców na temat współpracy międzynarodowej prowadzonej przez ich gminy. Film ma być nie tyle wyrazem oficjalnej, „obiektywnej” prawdy, ile zapisem indywidualnych, autorskich spojrzeń na ten temat. Konkurs jest adresowany do amatorów, a nie profesjonalnych filmowców. Dlatego wyżej niż samą tylko perfekcję warsztatową oceniać będziemy pasję, odwagę i pomysłowość filmowych propozycji. Czas trwania utworu: maksymalnie 7 minut.

Forma: film dokumentalny, reportaż, nowela fabularna lub swobodne połączenie różnych gatunków – szczegółowy sposób ujęcia tematu jest dowolny.

6. Procedura i kryteria oceny: Uczestnicy konkursu nadsyłają zrealizowane materiały zapisane na płycie DVD w 3 kopiach wraz z oryginałem formularza zgłoszenia na wskazany w formularzu adres jednego z partnerów projektu, właściwego dla kraju, w którym mieszkają autorzy filmu. Termin zgłoszeń upływa dnia: 14 czerwca 2013 Ocena materiałów filmowych nadesłanych w konkursie odbędzie się dwuetapowo. Etap 1 Nadesłane materiały oceniane są przez jury powołane przez partnera projektu, osobno w każdym z sześciu państw uczestniczących. Na tym etapie wyłonionych zostanie 3 finalistów krajowych. Etap 2 Wybrane w danym kraju filmy (po 3 filmy w każdym z 6 państw) zostaną następnie poddane ocenie międzynarodowego jury złożonego z przedstawicieli wszystkich partnerów projektu. Jury wybierze 6 finałowych filmów, po jednym z każdego kraju, które zostaną zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji w Krakowie w dniach 26-27 września 2013 r.

Kryteria oceny: – zgodność z tematem konkursu, – sposób ujęcia tematu (innowacyjność, pasja, odwaga, pomysłowość).

7. Nagroda: Nagrodą będzie pobyt w Krakowie i udział w międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w Krakowie w dniach 26-27 września 2013 r oraz prezentacja nagrodzonego filmu podczas konferencji. Organizatorzy konkursu pokryją koszty podróży, zakwaterowania oraz udziału w konferencji dla 2 osób z każdego kraju. W przypadku osób niepełnoletnich koszty zostaną pokryte dla 1 autora filmu oraz jego opiekuna, zaś w przypadku osób pełnoletnich – dla 2 osób, które są autorami filmu. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy. Wszystkie filmy zakwalifikowane do finału konkursu (po 3 z każdego kraju) zostaną zamieszczone na płycie DVD oraz stronie internetowej projektu.

8. Ogłoszenie wyników: Listy laureatów 1 etapu konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych partnerów projektu (w języku narodowym danego partnera) do dnia 28 czerwca 2013 r. Lista finalistów opublikowana zostanie na stronach internetowych partnerów projektu (w języku narodowym danego partnera) do dnia 31 lipca 2013 r. O wynikach konkursu wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni do dnia 31 lipca 2013 drogą elektroniczną. Informacje zostaną wysłane na adres e-mail opiekuna/koordynatora projektu podany w formularzu zgłoszenia (zał. nr 1).

9. Termin zgłoszeń upływa dnia: 14.06.2013 r.

Due to the extended deadline of sending the movies for the competition until the 28 th of June, the results of the first round will be published on 15 th of July.

10. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia udziału w konkursie / Registration form

11. Załącznik nr 2 Ulotka konkursowa / Info

12. Załącznik nr 3 Regulamin konkursu / Contest rules