Rusza Europa dla Obywateli 2014-2020

Na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA), w 23 oficjalnych językach UE, opublikowany został przewodnik programowy Europa dla Obywateli 2014-2020. Można już składać wnioski w ramach współpracy bliźniaczej, sieci miast partnerskich oraz pamięci europejskiej.

 Program składa się z dwóch komponentów: „Pamięć europejska” oraz „Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie”, które są uzupełnione przez działanie horyzontalne: „Waloryzacja”: analiza, rozpowszechnianie i wykorzystanie wyników projektów dofinansowanych z Programu „Europa dla Obywateli”.

 Komponent 1 – Pamięć europejska

Wsparcie uzyskać mogą działania zachęcające do refleksji na temat europejskiej różnorodności kulturowej i wspólnych wartości. Finansowane będą projekty dotykające przyczyn pojawienia się reżimów totalitarnych w historii nowożytnej Europy oraz upamiętniające ofiary ich zbrodni. Komponent ten obejmuje też działania dotyczące innych punktów zwrotnych i odniesień w najnowszej historii Europy. Pierwszeństwo będą mieć projekty promujące wzajemne zrozumienie, tolerancję, dialog międzykulturowy i pojednanie jako sposób wyjścia poza przeszłość i budowanie przyszłości oraz dotarcie do młodszego pokolenia. Powinny one angażować różne rodzaje organizacji (samorząd, organizacje pozarządowe, instytuty badawcze itp.) i być realizowane na poziomie międzynarodowym lub przynajmniej posiadać wyraźny wymiar europejski.

W ramach tego komponentu wśród priorytetów w roku 2014 znajdują się m.in.  stulecie wybuchu pierwszej wojny światowej, 25 rocznica obalenia muru berlińskiego, a także dziesięciolecie rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowo- Wschodniej.

Komponent 2 – Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

Wsparcie uzyskać mogą działania obejmujące szeroko rozumiane uczestnictwo obywatelskie ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych bezpośrednio ze strategiami UE w celu zapewnienia konkretnego udziału w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.

W ramach tego działania finansowane będą projekty w dziedzinie

-  partnerstwa miast

-  działania sieci miast

-  społeczeństwa obywatelskiego

Wśród priorytetów dla tego komponentu w roku 2014 znalazły się m.in. wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniach od 22 do 25 maja 2014 r. we wszystkich państwach członkowskich. Wybory te po raz pierwszy odbędą się na mocy traktatu lizbońskiego, który ma wzmocnić rolę obywateli Unii jako uczestników życia politycznego poprzez art.11 Traktatu o Unii Europejskiej. Konieczne jest pogłębienie trwającej debaty nad przyszłością Europy, w celu wytyczenia wspólnej przestrzeni publicznej na skalę Europy, pozwalającej na omówienie spraw europejskich i debatę nad naszymi problemami z europejskiej perspektywy. Priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące uczestnictwa obywateli w życiu demokratycznym UE, poczynając od demokracji lokalnej, a na udziale obywateli w określaniu kierunku rozwoju UE kończąc.

Pierwszy termin składania wniosków w ramach komponentu 1 i 2 (partnerstwa miast i działania sieci miast) upływa 4 czerwca.

Szczegółowe informacje, przewodnik programowy w j. polskim, formularze oraz kalendarz znajdują się na stronie https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

 Opracowano na podstawie informacji ze strony www.eacea.ec.europa.eu