ZMP zakończył projekt „Samorządy lokalne a Unia Europejska”

Związek Miast Polskich, we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych, Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP zakończył realizację projektu „Samorządy lokalne a Unia Europejska – w przeddzień 10-lecia akcesji”.

Składający się z trzech komponentów projekt obejmował ogólnopolskie badanie dedykowane podsumowaniu 10-lecia obecności Polski w UE, adresowaną do wszystkich samorządów lokalnych konferencję oraz stworzenie kalendarza obchodów 10-lecia członkostwa.

Na zlecenie Związku Miast Polskich latem tego roku Instytut Spraw Publicznych przeprowadził ogólnopolskie badanie poświęcone 10-leciu członkostwa Polski w UE z perspektywy samorządów. Związek Miast Polskich, a także Związek Powiatów Polski i Związek Gmin Wiejskich RP rozesłały do 2809 jednostek samorządu terytorialnego zaproszenie do wypełnienia ankiety. Wypełniło ją 767 przedstawicieli samorządu terytorialnego. Kwestionariusz składał się z 41 pytań, które dotyczyły korzyści i kosztów związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, wpływu integracji na sytuację samorządów oraz roli, jaką w ciągu minionego dziesięciolecia odgrywały w Polsce fundusze europejskie. W ankiecie umieszczono pytania sprawdzające podstawową wiedzę respondentów o Komitecie Regionów, postrzeganie przez nich procesu decyzyjnego w Europie i ocenę zaangażowania polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w działania w regionie. Na podstawie ankiety internetowej powstał Raport pt. „Unia daje czy zabiera? Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej w oczach przedstawicieli polskich samorządów.”

Drugim działaniem zrealizowanym w ramach projektu była ogólnopolska konferencja adresowana do samorządów zrzeszonych w Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP. Spotkanie odbyło się 14 listopada 2013 r.. Podczas spotkania zaprezentowano Raport przygotowany przez ISP, zawierający bilans członkostwa Polski w UE z perspektywy samorządów lokalnych. W panelu dyskusyjnym, będącym komentarzem do wyników badań, wzięli udział przedstawiciele środowiska samorządowego, rządowego, eksperci oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht. Drugi panel poświęcony był prezentacji dobrych praktyk i pozytywnych efektów akcesji. Przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych różnej wielkości wymienili się doświadczeniami na temat sposobów pokonywania barier i podejmowania nowych wyzwań.

Kalendarz obchodów jubileuszu 10-lecia członkostwa Polski w UE w miastach członkowskich Związku Miast Polskich – to trzeci z komponentów zakończonego właśnie projektu. O plany związane z obchodami 10-tej rocznicy akcesji Polski do Unii Europejskiej zapytano 304 miasta członkowskie Związku. Odpowiedzi odesłało 61 miast. W tej grupie 40 miast planuje wydarzenia dedykowane obchodom 10-tej rocznicy członkostwa w UE, w 4 miastach nie podjęto jeszcze decyzji, a w 17 nie są planowane żadne wydarzenia związane z 10-leciem. W wielu miastach imprezy związane z jubileuszem członkostwa nie odbędą się dokładnie 1 maja, ale wplecione zostaną w obchody dni miasta lub inne odbywające się w miastach przedsięwzięcia. Często wymienianym partnerem w organizacji obchodów są instytucje oświatowe, placówki kultury, biblioteki, niejednokrotnie Uniwersytety Trzeciego Wieku. W większości miast organizatorzy zamierzają zaangażować mieszkańców w świętowanie, poprzez organizację imprez masowych, gier miejskich, otwartych dla mieszkańców konkursów. Celem wielu zaplanowanych przedsięwzięć jest upowszechnienie informacji o tym, jak dane miasto zmieniło się dzięki członkostwu Polski w UE i możliwości korzystania ze środków unijnych.

Projekt dofinansowany był ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, w ramach „Wsparcia obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013”.